دقیقا مرکز دلتنگی اتفاق افتاد...

وسط اون همه خستگی و فشار عصبی و جنگ اعصاب و دندان ساییدن،پیام داداشتو ببینی و بغضت بشکنه و تا به خودت میای تمام صورتت خیس از اشکه...

اونوقت دلت بخواد هیچ کس،هیییچ کس و فقط خودش باشه و تو براش ساعتها حرف بزنی!

/ 1 نظر / 19 بازدید